Algemene voorwaarden

Wijnhandel Oktober

Richterlaan 3-20

9207 JT  Drachten

Artikel 1                                                                                                                                                     
1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Wijnhandel Oktober
1.2 Een overeenkomst komt tot stand door het accorderen van de betaling van de order. Wijnhandeloktober.nl levert geen wijnen aan personen van 18 jaar of jonger. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de betaling te accorderen.
1.3 Afwijkingen van onze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Wijnhandeloktober.nl heeft te allen tijde het recht deze leveringsvoorwaarden en de inhoud van Wijnhandel oktober.nl website te wijzigen.

Artikel 2
2.1 Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.2 Een overeenkomst tussen Wijnhandeloktober.nl en een klant komt tot stand nadat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd door op de verzend/betaalbutton in het betaalscherm te klikken.
2.3 De ontvangstbevestiging van een order wordt per e-mail verzonden op het moment dat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd.
2.4 De ontvangstbevestiging van een order aan de klant vermeldt in ieder geval de volgende gegevens: – het aantal, de prijs en omschrijving van het product dat door de klant is gekocht; – klantgegevens als naam, afleveradres, eventueel factuuradres; – het ordernummer van de overeenkomst.

Artikel 3
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle betalingen dienen te zijn voldaan alvorens tot verzending van de goederen kan worden overgegaan, de factuur wordt per e-mail naar de klant gestuurd.
3.3 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Wijnhandel Oktober het recht voor alle kosten aan de klant in rekening te brengen.
3.4 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Wijnhandeloktober.nl, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Wijnhandel Oktober zijn voldaan.

Artikel 4
4.1 Leveringen vinden plaats in veelvouden van minimaal 1 fles of meer flessen. De levertijd bedraagt 7 werkdagen tenzij anders vermeld, maar leveren meestal binnen 3 werkdagen.
4.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, België en Duitsland in overleg.
4.3 Wijnhandeloktober.nl rekent binnen Nederland standaard € 6.95 bezorgkosten per bestelling tot 12 flessen. (m.u.v. de Waddeneilanden) Wanneer de totale grootte van de individuele order groter is dan 12 flessen binnen 1 dezelfde categorie vervallen de bezorgkosten.

4.4 De door Wijnhandeloktober.nl aangegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Wijnhandeloktober.nl maakt bij de fysieke distributie van de bestellingen van de klant gebruik van derde partijen. De bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) aangeboden. Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour gezonden aan de desbetreffende importeur of  onze contactpersoon wijnhandel van Lieverlee in Hilvarenbeek.
4.6 Wanneer de overeengekomen levertijd wordt overschreden, zal Wijnhandeloktober.nl de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Wijnhandel Oktober te melden.
4.7 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk nadat Wijnhandel Oktober het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, teruggestort op de rekening van de klant.

Artikel 5
5.1 Wijnhandeloktober.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6
6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Wijnhandel Oktober. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheid die wettelijk niet door Wijnhandel Oktober  kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7
7.1 Wijnhandel Oktober  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Wijnhandel Oktober.nl, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en Wijnhandel Oktober.nl.

Artikel 8
8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen 2 werkdagen na de ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met Wijnhandel Oktober.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan Wijnhandel Oktober.nl te melden. De klant dient het product, na overleg met wijnhandeloktober.nl, te sturen naar een door Wijnhandeloktober.nl vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet in de originele verpakking worden geretourneerd. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
8.3 Indien de klant reeds enige betaling heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst heeft herroepen, zal Wijnhandeloktober.nl binnen 7 werkdagen na ontvangst van het retour ontvangen product, opdracht geven tot terug storting op de rekening van de klant.
8.4 Wijnhandeloktober.nl behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Wijnhandeloktober.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins van het risico van de klant komt, zal Wijnhandeloktober.nl de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wijnhandeloktober.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9
9.1 Indien de klant een klacht heeft, dient de klant deze kenbaar te maken bij Wijnhandeloktober.nl onder vermelding van het ordernummer.
9.2 Wijnhandeloktober.nl zal de klacht binnen 3 werkdagen in behandeling nemen en de klant hierover schriftelijk berichten.
9.3 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering dient de klant binnen 3 werkdagen na ontvangst van de producten te melden bij Wijnhandeloktober.nl.
9.4 Door Wijnhandeloktober.nl wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de order wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.
Artikel 10
10.1 Alle correspondentie aangaande de leveringsvoorwaarden vindt plaats met Wijnhandeloktober.nl
via e-mail: info@wijnhandeloktober.nl

10.2 Prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden.
Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.